Artikel 1. Definities

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten of op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard die worden uitgevoerd onder de handelsnaam “ConfettiCoach”.

In deze algemene voorwaarden wordt naar ConfettiCoach verwezen als “ConfettiCoach” of de “verkoper”. In deze algemene voorwaarden wordt naar Justine Hollevoet, zaakvoerder van ConfettiCoach, verwezen als “de coach” of de “opdrachtnemer”.

Met de “klant” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee ConfettiCoach een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, groepscoaching, trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met “coachee”. Met de “koper” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die goederen aankoopt op de website van ConfettiCoach. Met “digitale content” verwijzen we naar online trainingen, e-books, waar de koper een link ontvangt om de content te openen / downloaden of toegang krijgt tot het online trainingsplatform van ConfettiCoach.

ConfettiCoach behoudt zich het recht de ‘Algemene Voorwaarden’ op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.


Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer of verkoper diensten, goederen of digitale content aanbiedt of levert onder de handelsnaam “ConfettiCoach”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.


Artikel 3. Offertes

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Contractduur en opzegging

Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Geheimhouding

Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.


Artikel 8. Betaling

Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 12 % verschuldigd en dit vanaf de eenendertigste dag na de factuurdatum. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid coaching

Coaching gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Coaching is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.

Opdrachtgever geeft voorkeur aan multidisciplinaire samenwerking en vraagt hiervoor schriftelijke toestemming via het document “Informed Consent”, zodat coaching kan aansluiten bij eventueel andere trajecten van hulpverlening. Indien de klant in behandeling is bij een arts, dient de klant dit zelf vooraf te melden aan de coach.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 10. Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtgever betaalde bedrag.

De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren per aangetekende zending.

Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject kosteloos. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te voldoen.

Bij annulering binnen de vier weken tot en met één week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag.

Wanneer de opdrachtgever of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 48u is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Als één van beide partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


Artikel 11. Voorwaarden Verkoop op afstand goederen en digitale content

A. Totstandkoming internetverkoop
Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn. ConfettiCoach behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een koper om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door ConfettiCoach pas aanvaard als de koper zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door ConfettiCoach geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal ConfettiCoach de koper hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de koper opgegeven mailadres. In dit geval kan de koper ervoor kiezen de bestelling te annuleren. ConfettiCoach zal dan het door de koper voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. ConfettiCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

B. Prijzen
De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. De prijzen waaraan ConfettiCoach artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ConfettiCoach worden rechtgezet.

C. Levering en verzendkosten
Artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het door de koper aangegeven adres in België of Nederland. De door de koper te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de koper de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van digitale content (e-books, online cursus…) worden geen verzendkosten aangerekend.

D. Herroepingsrecht
Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de koper vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op digitale content (zie verder). De koper kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar ConfettiCoach – Retour, Slabbaardstraat Noord 41, 8870 Izegem België. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal ConfettiCoach de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de koper.

Voor digitale content geldt er geen retourrecht zodra de koper toegang heeft gekregen tot de content. Bij bevestiging van een digitale content bestelling is de koper er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de koper afstand van zijn retourrecht voor digitale content. . Indien de koper digitale content aankoopt met een afbetalingsplan (betaling in termijnen), is de koper verplicht om alle resterende termijnen te betalen aangezien geen retourrecht geldt voor digitale content.

E. Bewijs
De koper en ConfettiCoach aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van ConfettiCoach door partijen worden aanvaard als bewijs.

F. Betalingsvoorwaarden
De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en iDeal. Voor onlinebestellingen waarbij gekozen werd voor domiciliëring/incasso, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. Bij het uitblijven van termijnbetalingen of het terugvorderen van termijnbetalingen wordt de toegang tot de online omgeving/leerplatform die hoort bij de bestelling onmiddellijk ontzegd. De reeds betaalde termijnbedragen worden nooit terugbetaald. De nog verschuldigde termijnbedragen worden onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer/verkoper wordt aan opdrachtnemer/verkoper toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen door opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de Privacy Verklaring van de opdrachtnemer/verkoper, consulteerbaar via: https://confetticoach.be/privacy-policy/.


Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo, naam, teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden deze elementen te kopiëren of te wijzigen, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke toestemming van ConfettiCoach.


Artikel 14. Klachtenregeling en geschillen

14.1. Klachten  in verband met een bestelling of levering moeten binnen een redelijke termijn aan de verkoper worden gemeld. Klachten zullen door ConfettiCoach in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de koper heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door ConfettiCoach worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven):  of ConfettiCoach – Klantendienst, Slabbaardstraat Noord 41, 8870 Izegem, België. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van ConfettiCoach steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

14.2. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer/verkoper en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Kortrijk.

14.3. Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan beroep gedaan worden op de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl))  of het Europees Online Dispute Resolution platform (https://ec.europa.eu/odr))

Website in progress...

We zijn halverwege het jaar, dus het ideale moment om een aantal zaken op punt te zetten. 
Daarom krijgt de website op dit moment een nieuwe update., waardoor niet alle linken, doorverwijzingen,… op dit moment optimaal werken.

Heb je een concrete vraag? 
Stuur me een mailtje via