TOELICHTING

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zijn verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.


MODEL

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: [ConfettiCoach, Slabbaardstraat Noord 41, B-8870 Izegem, +32 (0)474 58 11 24- ] (hierna: “ONDERNEMING”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website https://confetticoach.be/, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 – Algemeen

1.1. ONDERNEMING leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.


1.2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres;
Categorie 2: bij registratie: bij contactopname of deelname aan een wedstrijd, coachingsessie, workshop, nieuwsbrief, petitie of poll: naam, voornaam, telefoon en e-mailadres;
Categorie 3: via cookies;


2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: door gebruik van cookies (zie onderstaand); tijdens uw registratie en gebruik van de Website;


2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 3: cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ONDERNEMING, haar producten en/of diensten. ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door ONDERNEMING bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.


3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ONDERNEMING zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.


5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.


5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.


5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.


5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar , per post naar ONDERNEMING [ConfettiCoach, Slabbaardstraat Noord 41, B-8870 Izegem] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op onze website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


6.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


6.3. U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.


7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens zal een aangifte gedaan worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35


Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.


9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.


9.3. Soorten cookies:

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zorgen in het algemeen voor de goede werking van de website en voor gebruiksgemak. Ze laten toe dat bepaalde gegevens niet telkens opnieuw moeten gedownload worden van onze servers en dat bepaalde voorkeuren of invulvelden onthouden worden. Zodat u niet steeds opnieuw alles moet invullen.   

Deze cookies worden geplaatst door onze eigen website en zijn dus zogenaamde First Line cookies. Wij gebruiken WordPress samen met een aantal toevoegingen (add-ons) die ook soms bestandjes plaatsen. De informatie in deze cookies is anoniem. Een groot deel van deze cookies worden na uw bezoek verwijderd. De informatie blijft op uw browser of in onze serversomgeving. We delen deze informatie niet met derden.


ANALYTISCHE COOKIES

Met de analytische cookies doen we kennis op. Ze zijn nodig om ons inzicht te verschaffen over hoe u als gebruiker onze website gebruikt. Op die manier kunnen we relevante informatie bieden en onze energie stoppen in wat onze bezoekers ook echt belangrijk vinden. En weten we technisch ook voor welke toestellen en webbrowsers we onze site moeten optimaliseren.

We gebruiken Google Analytics hiervoor. Deze cookies komen dus van Google. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en deze cookies bevatten ook nooit persoonlijke informatie. Over het algemeen hebben ze een levensduur van 1 tot 2 jaar.

Op de website van Google kan u hun privacy beleid in detail nalezen en vertellen ze welke cookies voor analytics worden gebruikt. Maar laat ons even samenvatten dat Google deze informatie niet mag gebruiken om u als gebruiker te identificeren of voor andere Googlediensten mag aanwenden.

Naast Google Analytics gebruiken we mogelijks af en toe andere analyse-tools, die ons bijvoorbeeld laten zien waar mensen op klikken of welke delen van de pagina vooral de aandacht trekken. Deze cookies komen van de makers van deze tools en worden enkel gebruikt om ons die inzichten en rapportering te verschaffen. De informatie is anoniem, of met andere woorden niet gelinkt aan individuele gebruikers.


TRACKING COOKIES

Deze Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we u op onze website en andere kanalen gerichte informatie bieden. En berichten tonen die ook echt aansluiten bij de informatie waar u naar op zoek bent. 

Dit zijn de zogenaamde pixels waardoor we bijvoorbeeld weten of u onze website bezoekt via een advertentie die bij een zoekopdracht verscheen, of een Facebook of Instagram bericht dat u eerder hebt gezien. Door middel van deze cookies kunnen we u ook op de hoogte houden wanneer we wijzigingen maken, nieuwe relevante informatie te bieden hebben of gewoon om u even te herinneren aan ons aanbod.   

Maak u geen zorgen. We gaan u echt niet spammen met allerlei boodschappen. Dat past niet in onze manier van werken. Maar we willen wel efficiënt te werk gaan en ons best doen om net die informatie te bieden die aansluit bij uw wensen.

Mogelijks gebruikte cookies & pixels (web beacons)

Doubleclick: dit cookies ziet welke pagina’s en onderdelen van de site u gebruikt. We kunnen zien of u op de site bent gekomen via een online advertentie van ons.  Deze cookie komt van Google en wordt na 26 maanden verwijderd.  

Google Analytics: net als de vorige verkrijgen we hiermee inzicht wanneer u onze site eerder hebt bezocht en waarin u bent geïnteresseerd. Op die manier tonen we bijvoorbeeld geen advertenties aan wie onze site en ons programma al kent. 

Facebook pixel. Dit is een pixel die Facebook ter beschikking stelt en waarmee we aan bezoekers van onze website relevante berichten kunnen tonen op Facebook en Instagram. Zonder deze pixel loopt u informatie over onze updates en programma’s mis of krijgt u algemene berichten te zien die misschien niet aansluiten bij wat u zoekt.

Hotjar tracking tool. Hotjar is een website tracking tool die ons inzichten geeft in de gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) van personen op onze website door deze te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op uw apparaat en worden gebruikersgegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Dit heeft als functie het efficiënter maken van onze website. Voor het gebruik van Hotjar hebben wij alle nodige zaken ingesteld zodat iedere bezoeker van onze website volledig anoniem blijft alsook dat alle informatie niet wordt gedeeld met Hotjar of derden.

Indien we in de toekomst andere Tracking cookies toevoegen, zullen we ons beleid updaten.

We maken u er attent op dat u Third Party cookies (dus de cookies van andere domeinen) afzonderlijk kunt uitzetten in alle populaire webbrowsers. U kan op de websites van de uitgevers in detail nalezen welke gegevens verzameld worden en welke verklaringen zij daarover publiceren. 

ConfettiCoach vervult geen rol bij de verzameling en verwerking van deze gegevens en slaat deze informatie dus zelf niet op. We maken enkel gebruik van de functionaliteiten die de gebruikte netwerken bieden om informatie te kanaliseren.


HOE SCHAKELT U HET GEBRUIK VAN COOKIES UIT ?

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kan het gebruik ervan uitschakelen in uw webbrowser. En toch onze site bezoeken. Een groot deel van de inhoud blijft ook zonder cookies raadpleegbaar. Maar mogelijks ziet u een aantal grafische weergaves niet correct of werkt de website niet helemaal goed. Wij kunnen ook geen voorkeuren onthouden.

Lees hieronder hoe u cookies in uw webbrowser kunt uitschakelen :


9.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar , per post naar ONDERNEMING [ConfettiCoach, Slabbaardstraat Noord 41, B-8870 Izegem], of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

Website in progress...

We zijn halverwege het jaar, dus het ideale moment om een aantal zaken op punt te zetten. 
Daarom krijgt de website op dit moment een nieuwe update., waardoor niet alle linken, doorverwijzingen,… op dit moment optimaal werken.

Heb je een concrete vraag? 
Stuur me een mailtje via